Home >>Editorial Board
The Third Editorial Board of Journal of Chang¡¯an University(Social Sciences Edition)

Honorary Chairman of Editorial Board
Qi-zhi Zhang,Yu-lie Lou

Chairman of Editorial Board
Xiang-min Du

Chief Editor
Xiang-min Du

Vice Chief Editor
Bao-li Bai,Xiu-ping Hong,Bao-cun Liu,Shou-zeng Sun,Zi-jin Wang
Yang-ju Xie,Bao-wei Zheng(specially invite),Jian Zhao

Editorial Board Members
Bao-li Bai,Professor of Beijing Normal University
Yong-xiu Bai,Professor of Northwest University
Chun-hai Zeng,Professor of Taiwan Chinese Culture University
Hong-jie Chen,Professor of Peking University
Ru-dong Chen,Professor of Peking University
Cheng-ping Cheng,Professor of Wuhan University
Cong Cong,Professor of Nanjing University
Bao-guo Cui,Professor of Tsinghua University
Qian-li Dong,Professor of Chang¡¯an University
Xiang-min Du,Professor of Chang¡¯an University
De-lin Fang,Professor of Peking University
Yang Ge,Professor of Nanjing University
Qing-guang Guo,Professor of Nanjing University
Zhao-ying Han,Professor of Nankai University
Wen-wu Hao,Professor of Shaanxi Normal University
Xiu-ping Hong,Professor of Nanjing University
Hai-feng Hu,Professor of Beijing Normal University
Jin-ping Hu,Professor of Nanjing Normal University
Jian-guo Huang,Professor of Chang¡¯an University
Liu-zhu Huang,Professor of Northwest University
J Jay Choi,Professor of Temple University,USA
Song-jie Huang,Professor of Fudan University
Jia-su Lei,Professor of Tsinghua University
Gang Li,Professor of Chang¡¯an University
Bing-wu Li,Professor of Shaanxi Research Institute of Culture and History
Ji-xiang Li,Professor of Taiwan Fo Guang University
Si-long Li,Professor of Peking University
Bao-cun Liu,Professor of Beijing Normal University
Ji-fa Liu,Professor of Chang¡¯an University
Yu-lie Lou,Professor of Peking University
Mihai-Dan Chitoiu,Alexandru Ioan Cuza University of Iași,Romania
Xiao-hui Pan,Professor of Taiwan Fu Jen Catholic University
Xin-qiao Ping,Professor of Peking University
Chao-he Rong,Professor of Beijing Jiaotong University
Romualdas Dulskis,Vytautas Magnus University,Republic of Lithuania
Ming-jie Rui,Professor of Fudan University
Jing Shi,Professor of Tsinghua University
Shun-feng Song,Professor of University of Nevada,USA
De-lin Tao,Professor of Wuhan University
Wen-zhao Tao,Professor of Chinese Academy of Social Sciences
Bo Wang,Professor of Chang¡¯an University
Ping Wang,Professor of Shanghai Jiao Tong University
Hong-bo Wang,Professor of Xi¡¯an Jiaotong University
Jian-wei Wang,Professor of Chang¡¯an University
Zi-jin Wang,Professor of Renmin University of China
Qun-qi Wu,Professor of Chang¡¯an University
Zheng-hong Xiao,Professor of Shaanxi Normal University
Yang-ju Xie,Professor of Northwest University
Yu-chen Xu,Professor of Chang¡¯an University
Guang-cai Yan,Professor of East China Normal University
Qi Yang,Professor of Chang¡¯an University
Jin-cai Yang,Professor of Nanjing University
Guo-ming Yu,Professor of Renmin University of China
Zheng-qing Yuan,Professor of Chinese Academy of Social Sciences
Wei Zhang,Professor of Chang¡¯an University
Qi-zhi Zhang,Professor of Northwest University
Shao-xiong Zhang,Professor of Central South University
Jian Zhao,Professor of Beijing Jiaotong University
Shi-chao Zhao,Professor of Shaanxi Normal University
Xue-yong Zhao,Professor of Shaanxi Normal University
Bao-wei Zheng,Professor of Renmin University of China
Li-yan Zhu,Professor of Renmin University of China
Shi-guang Zhu,Professor of Shaanxi Normal University